August 26, 2016

Hiểu về cửa sổ mở

– Cửa sổ mở có nhiều dạng như sau : Cửa sổ mở cạnh bên. cửa sổ bật trên. cửa sổ bật dưới. cửa 2 cánh. cửa 4 cánh.
August 26, 2016

Hiểu về cửa đi trượt

Cửa đi trượt là loại cửa mở bằng các ray trượt. Có 2 loại 2 ray và 3 ray với 2 cánh , 3 cánh và 4 cánh.